Author Details

Renlai, Wen, Guangxi Maize Research Institute, Mingyang, 530227 Nanning, Guangxi, China